Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Μαθήματα

Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών
Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
2. Βάσεις Δεδομένων
3. Επιχειρηματική Ευφυία
4. Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
5. Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας
6. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Υ
Υ
Ε
Ε
Ε
Ε
3 6

 

Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών
Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων
3. Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας
4. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
5. Επιχειρηματική Ευφυία
6. Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
Υ
Υ
Ε
Ε
Ε
Ε
3 6

 

Β Εξάμηνο
Παρακολούθηση 5 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
3. Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό
4. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6. Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα
7. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Ε 3 6

 

Γ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

Περιεχόμενο Μαθημάτων:

Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων:
A. Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Ορισμός ΠΣ, Ρόλος των ΠΣ στις επιχειρήσεις, ανάγκη για ΠΣ, Κύκλος Ζωής Δεδομένων ΠΣ, Στρατηγικά ΠΣ, Επιχειρηματικές Λειτουργίες, ΠΣ Ανοικτού Κώδικα, Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική και Εργαλεία/Πλαίσια ΕΑ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Β. Εφαρμογές ΠΣ. ΠΣ Προγραμματισμού Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), ΠΣ Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), ΠΣ Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI), ΠΣ Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), Εμπορικά ΠΣ
 

Βάσεις Δεδομένων
Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα, Γλώσσα SQL, Συναρτησιακές και πλειονότιμες εξαρτήσεις, Κανονικές μορφές.
 

Επιχειρηματική Ευφυΐα:
Εισαγωγή – Επιχειρηματική Ευφυΐα και Είδη συστημάτων υποστήριξης απόφασης, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας (Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Λήψης Απόφασης) Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Άγνοιας, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Κινδύνου (Θεωρία Πιθανοτήτων, Δίκτυα Bayes, Θεωρία Χρησιμοτήτων), Ακολουθίες Αποφάσεων (Δένδρα Αποφάσεων, Λήψη Αποφάσεων Παρουσία Ανταγωνιστικών Πρακτόρων (Θεωρία Παιγνίων), Λήψη Αποφάσεων με Ανάλυση Δεδομένων (Μηχανική Μάθηση, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμoγές Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων:
Ανάλυση δεδομένων με στατιστικό πρόγραμμα (SPSS). Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων. Ορισμός μεταβλητών. Περιγραφική στατιστική (πίνακες, γραφικές παραστάσεις και αριθμητικά μέσα). Στατιστική συμπερασματολογία. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Στατιστικά μοντέλα και πρόβλεψη. Στα πλαίσια του μαθήματος φιλοξενούνται διαλέξεις πάνω σε θέματα σχετικά με την Μεθοδολογία Έρευνας όπως: Σκοποί της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Επιλογή και οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας. Επισκόπηση της Ειδικής Αρθρογραφίας.
 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας: Υπό διαμόρφωση.
 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Υπό διαμόρφωση.
 

Διοίκηση Επιχειρήσεων:
Η σημασία και ο ρόλος του Μάνατζμεντ. Η επιχείρηση ως σύστημα. Η δυναμική του περιβάλλοντος των οικονομικών οργανισμών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Διοίκησης. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ: Προγραμματισμός (Διαδικασία, Διοίκηση με στόχους) , Οργάνωση (Αρχές οργάνωσης, Σχεδίαση οργανωτικής δομής, Οργανογράμματα, Περιγραφές Εργασίας), Διεύθυνση (Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνίες, Δυναμική ομάδων), Έλεγχος (Διαδικασία, Τύποι ελέγχου), Λήψη αποφάσεων (Διαδικασία, Τεχνικές). Τα Διοικητικά στελέχη (το έργο τους, οι δεξιότητές τους). Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων.
 

Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων:
1. Έννοια, ορισμός της λογιστικής, χρήστες λογιστικών πληροφοριών, βήματα λογιστικής διαδικασίας, ροή λογιστικών πληροφοριών.
2. Ισολογισμός, στοιχεία.
3. Αποτελέσματα χρήσης, έσοδα – έξοδα.
4. Διπλογραφικό σύστημα, λογιστική διαδικασία, λογαριασμοί, λογιστικά βιβλία.
5. Ολοκλήρωση λογιστικής διαδικασίας, προσαρμογή, συγκέντρωση, κλείσιμο λογαριασμών.
6. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
7. Ανάλυση κόστους – όγκου παραγωγής – εσόδων.
8. Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης.
9. Κατάσταση ταμειακών ροών.
10. Προβλέψεις – Προϋπολογισμοί.
11. Προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
12. Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
13. Παρουσιάσεις εργασιών – συζήτηση.
 

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής:
Εισαγωγή, σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός έργων. Διαχείριση κινδύνων, διασφάλιση ποιότητας, μοντέλα αξιολόγησης διεργασιών παραγωγής λογισμικού (CMMI). Αντιπρότυπα διοίκησης έργων. Μέθοδοι εκτίμησης κόστους λογισμικού, παραμετρικά μοντέλα (COCOMO), μοντέλα παλινδρόμησης, πιθανοκρατικά μοντέλα, μέθοδοι βασισμένες στην κρίση τών ειδικών. Ανάλυση βαθμών λειτουργίας. Τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργων Πληροφορικής.
 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο:
1. Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
2. Ηλεκτρονικές Θέσεις Αγορών – Μηχανισμοί και Επιπτώσεις του ΗΕ
3. Λιανεμπόριο και ΗΕ
4. Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευνα Αγοράς στο Διαδίκτυο. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
5. ΗΕ Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις
6. Έναρξη μιας Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
7. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική Μάθηση
8. Κινητό Εμπόριο
9. WEB 2.0 και Κοινωνικά δίκτυα
10. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου
11. Συστήματα Πληρωμών
12. Στρατηγική ΗΕ
 

Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό: Υπό διαμόρφωση.
 

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Λειτουργίες και Διαδικασίες, Μέτρηση των Λειτoυργιών, Στρατηγική των Λειτουργιών.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Σχεδίαση Διαδικασίας, Σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών, Σχεδίαση του δικτύου προμηθειών, Πρόβλεψη, Χωροθέτηση και ροή των διαδικασιών, Τεχνολογία διαδικασίας, Άνθρωποι, εργασίες και οργάνωση, Μελέτη εργασίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου, Αναλυτικά μοντέλα ουρών αναμονής, Διαχείριση αποθεμάτων, Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων, Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών, Λιτές διαδικασίες, Διαχείριση έργων, Διοίκηση ποιότητας, Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ: Βελτίωση των λειτουργιών, Διαχείριση κινδύνου, Οργάνωση για βελτίωση.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Λειτουργίες και εταιρική κοινωνική ευθύνη.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο ρόλος των υπηρεσιών στην Οικονομία, Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, Στρατηγικές στις υπηρεσίες, Αλυσίδα κερδοφορίας εξυπηρέτησης, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Στρατηγικές διαχείρισης της δυναμικότητας και της ζήτησης.
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: PERT/TIME, PERT/COST, Tεχνική 6-SIGMA, Δίκτυα Ουρών Αναμονής και εφαρμογές τους στη μοντελοποίηση βιομηχανικών συστημάτων και συστημάτων εξυπηρέτησης: Ένα απλό δίκτυο ενός δικτύου ουρών αναμονής με δύο σταθμούς εξυπηρέτησης, Θεωρία Παιγνίων: Παίγνια και εφαρμογές τους στη μοντελοποίηση των Δικτύων Εφοδιασμού.
 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση:
Μέρος Α:
Η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ο ρόλος και η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. Ανάλυση-αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Τραπεζική εποπτεία – Βασιλεία ΙΙ.

Μέρος Β:
Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου. Δομή & οργάνωση αγορών κεφαλαίου. Διαδικασία & μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου. Χρηματιστηριακοί δείκτες. Χρηματοπιστωτικά μέσα (επενδύσεις): Μετοχικοί τίτλοι, τίτλοι σταθερού εισοδήματος, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
 

Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα: Υπό διαμόρφωση.
 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Υπό διαμόρφωση.