Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμημάτων Πληροφορικής & Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Slider

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα

Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», ως συνέχεια του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» των ιδίων Τμημάτων.

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) και της Πληροφορικής συνδυάζοντας τις σύγχρονες πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με την προηγμένη Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης Οικονομίας που βασίζεται στην Πληροφορία και στην Γνώση.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  • Ππτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής.
  • Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με το πρόγραμμα σπουδών των δύο Τμημάτων, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων.

Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται από την ΕΔΕ κάθε έτος και δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ανώτατο αριθμό που έχει οριστεί από το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 6 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, δημοσιευμένες εργασίες, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα και επίδοση στο τεστ GMAT (αφορά μόνο τους αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται συνολικά στις 3000€, με δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα